Δευτέρα, 26 Σεπτεμβρίου 2011

Το περιεχόμενο, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία σύνδεσης των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων με φορείς


Το περιεχόμενο, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία σύνδεσης των σχολικών μονάδων Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων με φορείς ,καθορίζει απόφαση του υπ. Παιδείας , ως εξής:


Ι. Περιεχόμενο της σύνδεσης:

Η σύνδεση αφορά α) την πειραματική εκπαιδευτική έρευνα και πιλοτική εφαρμογή προγραμμάτων, β) την πρακτική άσκηση φοιτητών, γ) προγράμματα επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών και δ) τη στήριξη ομίλων δημιουργικότητας, καινοτομίας και αριστείας. Από την πλευρά του το πανεπιστήμιο ορίζει τους επόπτες/ συντονιστές των επιμέρους δράσεων παρέχοντας την αναγκαία επιστημονική στήριξη στο σχολείο, ενώ το σχολείο διαθέτει το ανθρώπινο δυναμικό και τις υποδομές του. Στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας το Πανεπιστήμιο μπορεί να αξιοποιεί το εκπαιδευτικό προσωπικό του σχολείου που διαθέτει αυξημένα επιστημονικά προσόντα σε διδακτικά/ φροντιστηριακά/ εργαστηριακά/ συμβουλευτικά καθήκοντα.

Η σύνδεση και οι επιμέρους υποχρεώσεις των δύο πλευρών εξειδικεύονται στη συμφωνία μεταξύ πανεπιστημίου και σχολικής μονάδας που υπογράφεται μεταξύ των πρυτανικών αρχών και του Ε.Π.Ε.Σ. Κατ’ αναλογία ρυθμίζεται το περιεχόμενο της σύνδεσης Π.Π.Σ. με τους ερευνητικούς φορείς και τα κοινωφελή ιδρύματα.

II. Προϋποθέσεις της σύνδεσης:

Βασική προϋπόθεση είναι τα ιδρύματα και οι φορείς που συνδέονται με τα Π.Π.Σ. να διαθέτουν επιστημονική/ παιδαγωγική συνάφεια με το ευρύτερο παιδαγωγικό έργο των Π.Π.Σ. Οι συντονιστές/επόπτες επιμέρους δράσεων που ορίζονται από τους ερευνητικούς φορείς ή τα κοινωφελή ιδρύματα πρέπει να είναι μέλη ΔΕΠ ή ερευνητές Α ή Β βαθμίδας.

III. Διαδικασία της σύνδεσης:

Την πρωτοβουλία σύνδεσης μπορεί να έχει είτε το υποψήφιο Π.Π.Σ. είτε το ΑΕΙ /ο ερευνητικός φορέας/ το

κοινωφελές ίδρυμα. Στην πρώτη περίπτωση το σχολείο υποβάλλει σχετικό αίτημα προς τις αρχές διοίκησης των φορέων/ ιδρυμάτων. Στη δεύτερη περίπτωση το ΑΕΙ/ο ερευνητικός φορέας/ το κοινωφελές ίδρυμα υποβάλλει το σχετικό αίτημα στη Δ.Ε.Π.Π.Σ.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ανδρέας Κ. Μπουρλετίδης (1928-2017)

Αγαπημένε μας Πατέρα, Μας λείπεις ήδη πολύ.. και ας  έχουν περάσει μόνο μερικές ώρες από την « αναχώρηση » σου, όπως συνήθιζες με το...