Πέμπτη, 24 Σεπτεμβρίου 2015

Το «Social Media Project» στην Εκπαίδευση Ενηλίκων

Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της προσωπικής και επαγγελματικής μας επικοινωνίας. Αποτελούν ένα νέο εναλλακτικό τρόπο επικοινωνίας, αλληλεπίδρασης και διασύνδεσης μελών διαφόρων ομάδων σε προσωπικό ή εταιρικό επίπεδο, δωρεάν ή με ιδιαίτερα χαμηλό κόστος. Οι φορείς σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης  (Σχολεία, Πανεπιστήμια, Κέντρα Δια Βίου Μάθησης, κ.α) χρησιμοποιούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αφενός για να προβάλουν  το έργο και τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες που υλοποιούν, και αφετέρου να δημιουργήσουν μια ηλεκτρονική δικτυακή κοινότητα που θα ενδιαφέρεται να μαθαίνει νέα και θα «αλληλεπιδρά» με τον εκπαιδευτικό οργανισμό.  Άλλωστε αποδεικνύεται ότι ένα μέσο κοινωνικής δικτύωσης μπορεί να είναι περισσότερο αποτελεσματικό ακόμη και από μια τηλεοπτική διαφημιστική καμπάνια. Αυτό συμβαίνει γιατί δίνεται η δυνατότητα άμεσης παρέμβασης στον χρήστη, ο οποίος βλέποντας μια ανακοίνωση ή μια ανάρτηση μπορεί αμέσως να σχολιάσει, να επικροτήσει και να δώσει ανατροφοδότηση για το προϊόν ή την υπηρεσία που προβάλλεται.

Βέβαια η αντίληψη ότι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης χρησιμοποιούνται μόνο ως μέσο προβολής και προώθησης των δραστηριοτήτων, των υπηρεσιών και των εκδηλώσεων ενός εκπαιδευτικού οργανισμού, καθιστά τη χρήση τους μονοδιάστατη. Τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως εκπαιδευτικό μέσο , ως τμήμα μιας ευρύτερης εκπαιδευτικής στρατηγικής ακόμη και ως αυτόνομη εκπαιδευτική δραστηριότητα.
Μετά από μια σειρά πειραμάτων, ερευνητές κατέληξαν  στο συμπέρασμα ότι οι τεχνολογίες κοινωνικής δικτύωσης ανοίγουν μια σειρά από ευκαιρίες μάθησης μέσα σε κοινότητες πρακτικής, και  η κοινωνική δικτύωση αποκτά τη μέγιστη αξία της όταν υποστηρίζει κοινότητες ατόμων που πραγματοποιούν δια ζώσης συναντήσεις ή εικονικές κοινότητες από άτομα που γνωρίζονται. (Hung, H. & Yuen, S. 2010).
Πιο συγκεκριμένα:
ØΟι εκπαιδευόμενοι ήταν ιδιαίτερα θετικοί απέναντι στη χρήση του ως υποστηρικτικού εργαλείου των διαλέξεων.
ØΑπέδωσαν μεγάλη αξία σε δυο χαρακτηριστικά: στο διαμοιρασμό πληροφοριών και στις δυνατότητες αλληλεπίδρασης.
ØΥπήρχε ένας μικρός αριθμός συμμετεχόντων που δυσκολεύτηκε σημαντικά να εξοικειωθεί με το προσδοκώμενο τρόπο σκέψης και δράσης.
Συνεπώς τα ΜΚΔ μπορούν να χρησιμοποιηθούν στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες των προγραμμάτων εκπαίδευσης ενηλίκων , δίνοντας στο εκπαιδευτή την ευκαιρία να οργανώσει εργασίες σε ομάδες με τη μορφή Projects στο πλαίσιο μιας ευρύτερης στρατηγικής την οποία μπορούμε να ορίσουμε ως Social Media Project.


Το Social Media Project λειτουργεί χτίζοντας μια online κοινότητα από χρήστες, οι οποίοι ενδιαφέρονται για την εργασία –project της ομάδας εργασίας. Οι χρήστες αυτοί επικοινωνούν, ανταλλάσσουν ιδέες, αφήνουν σχόλια, ζητούν βοήθεια για την εργασία τους.
Μέσα από το χτίσιμο της κοινότητας, η ομάδα των εκπαιδευόμενων  μπορεί να ενημερώσει όλους τους ενδιαφερόμενους, να αξιοποιήσει τις δυνατότητες των συμμετεχόντων, να διατηρήσει τη φήμη της, να αναπτύξει ένα κοινωνικό προφίλ και να επικοινωνήσει με τους χρήστες στο δικό τους χώρο.

Σάββατο, 1 Αυγούστου 2015

Πρόσκληση για τη Δημιουργία Συνεργατικών Σχηματισμών -


Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών θέτει σε διαδικασία Δημόσιας Διαβούλευσης, την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος,  για την επιλογή 5 Συνεργατικών Σχηματισμών (clusters), στο πλαίσιο της Δράσης 3 του Έργου με τίτλο «Συνεργατικά Δίκτυα Ανοιχτής Καινοτομίας» της Πράξης με τίτλο «Συνεργατικά Δίκτυα Ανοιχτής Καινοτομίας / Coopetitive Open Innovation Networks», που εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική 2007-2013.
Η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος περιλαμβάνει τα γενικά στοιχεία του Έργου, τη στοχοθεσία του Προγράμματος, τις προϋποθέσεις συμμετοχής των υποψηφίων (προϋπολογισμός προτάσεων, επιλεξιμότητα ενεργειών και δαπανών, κ.λπ.), τη διαδικασία υποβολής των προτάσεων και αξιολόγησης αυτών, την επιλογή (ένταξη προτάσεων), τη συμβασιοποίηση και την παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης, καθώς και τις υποχρεώσεις που απορρέουν για τους επιλεγέντες συνεργατικούς σχηματισμούς.
Η Δημόσια Διαβούλευση διαρκεί από 31.07.2015 έως και 04.08.2015 και οι παρατηρήσεις των ενδιαφερομένων θα αποστέλλονται, μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος, στη διεύθυνση:infoprograms@eea.gr.


Πρόσκληση για τη Δημιουργία Συνεργατικών Σχηματισμών -

Πέμπτη, 9 Ιουλίου 2015

Αποτελεσματικότητα Προγραμμάτων Εκπαίδευσης Ενηλίκων


Η επιτυχία και αποτελεσματικότητα ενός προγράμματος εκπαίδευσης ενηλίκων εξαρτάται από την επιτυχή διαχείριση και υιοθέτηση  των κατάλληλων θεωρίες μάθησης, της εφαρμογής ομαδοσυνεργατικών τεχνικών, στη δυναμική της ομάδας και στις αρχές εκπαιδευτικού σχεδιασμού.
 Πιο συγκεκριμένα: 
1.       Ένα πρόγραμμα Εκπαίδευσης Ενηλίκων οφείλει να ικανοποιεί τις προϋποθέσεις μάθησης των ενηλίκων, να κινητοποιεί το ενδιαφέρον των εκπαιδευομένων και να θέτει στόχους που να επικεντρώνονται στα επίπεδα των γνώσεων, των δεξιοτήτων και των στάσεων της εκπαιδευόμενης ομάδας (Βαϊκούση κ.συν., 1999 Courau, 2000•. Noye & Piveteau, 1999).
2.       Απαιτείται η υιοθέτηση της αντίληψης της ομάδας και ο «σεβασμός» στη δυναμική της. Παράλληλα με την επίτευξη των εκπαιδευτικών στόχων επιδιώκεται η μετατροπή του απλού αθροίσματος των μελών της τάξης σε μια δυναμική ομάδα εκπαιδευομένων που συμμετέχει ενεργά στο σχεδιασμό και την υλοποίηση των εκπαιδευτικών στόχων και δραστηριοτήτων.
3.       Επιπλέον, ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης ενηλίκων χρειάζεται να έχει στον πυρήνα του την κατανόηση ότι η εκπαίδευση ενηλίκων είναι μια πολιτική διαδικασία (Brookfield, 2001 Freire, 1974). Η εκπαίδευση δεν είναι ανεξάρτητη από το κοινωνικοοικονομικό πλαίσιο στο οποίο υλοποιείται.  Γι αυτό και ένα σεμινάριο εκπαίδευσης ενηλίκων δεν είναι «κονσέρβα» που «τρώγεται» ανεξαρτήτως τόπου και χρόνου.  Κάθε φορά που υλοποιείται ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης θα πρέπει να εξετάζονται εκ των προτέρων μια σειρά από παράγοντες όπως τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του εκπαιδευτικού πληθυσμού, οι προσδοκίες τους για το πρόγραμμα, οι ιδιαιτερότητες της περιοχής στην οποία λαμβάνει χώρα η εκπαίδευση κ.α  και με βάση αυτά να επαναπροσδιορίζονται  εκπαιδευτικοί στόχοι, τεχνικές, μέσα και υλικό.
4.       Το μοντέλο εκπαίδευσης που υιοθετείται συχνά, θα πρέπει να είναι η ομαδική και βιωματικού τύπου εκπαίδευση, στην οποία οι συμμετέχοντες αποδίδουν μεγάλη σημασία στη διάσταση της γνώσης του εαυτού, που τη συσχετίζουν με τη διάσταση της ομάδας, επειδή βιώνουν μια παράλληλη διεργασία προς τον εαυτό και προς τον άλλο (Μπακιρτζής, 1998). Ο εκπαιδευτής δεν θα πρέπει να απασχολείται με το τι θα διδάξει αλλά με το σε ποιες δραστηριότητες θα εμπλέξει τους εκπαιδευόμενους.
5.       Το πρόγραμμα εκπαίδευσης ενηλίκων θα πρέπει να χαρακτηρίζεται ως “Edutaintment” (Education + Entertainment), (Εκπαίδευση + Διασκέδαση). Δηλαδή θα πρέπει να «ευχαριστεί» και να «διασκεδάζει» τους συμμετέχοντες  ώστε να βελτιώνεται η διάθεση και ο βαθμός συμμετοχής τους. Γενικά, ο βαθμός συμμετοχής των εκπαιδευομένων στη μαθησιακή διεργασία επηρεάζεται σημαντικά από το βαθμό ικανοποίησής τους, η οποία σχετίζεται με το πλαίσιο αναφοράς της ακαδημαϊκής αλλά κυρίως της συναισθηματικής προσέγγισης που ακολουθείται (Γούλας, 2006 Mezirow, 2000).
6.       Η κατάλληλη συναισθηματική προσέγγιση μπορεί να ανοίξει το δρόμο για την αλληλεπίδραση των συμμετεχόντων στη μαθησιακή διεργασία. Τα συναισθήματα μπορούν να προωθήσουν ή να εμποδίσουν τη μαθησιακή διεργασία οπότε ανάλογα με τις συνθήκες και τις προθέσεις των συμμετεχόντων θα χρειαστεί είτε να ενισχυθούν είτε να παραμεριστούν, ώστε τελικά τα μέλη της ομάδας μάθησης να μην αναπτύξουν άμυνες ούτε να αρνηθούν ή να αμφισβητήσουν την νέα γνώση (Boud, Keogh & Walker, 2002 Κόκκος, 1999, σελ. 69).
7.       Οι διαθέσιμες υποδομές πρέπει να είναι επαρκείς και σε καλή κατάσταση ώστε να συμβάλλουν στην επίτευξη των εκπαιδευτικών στόχων και να μην δημιουργούν εμπόδια στη μάθηση.

Παρασκευή, 26 Ιουνίου 2015

Ανάπτυξη Συνεργατικών Σχηματισμών Συστάδων Επιχειρήσεων - Clusters


Η συστάδα επιχειρήσεων (Cluster)  είναι μία ομάδα ανεξάρτητων, συμπληρωματικών και συν-ανταγωνιστικών φορέων που δραστηριοποιούνται σε συγκεκριμένη βιομηχανική/οικονομική/θεματική περιοχή και σε συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή. Τα μέλη αυτής της ομάδας στο πλαίσιο του αμοιβαίου συμφέροντος,  συνδέονται σε μια αλυσίδα προστιθέμενης αξίας, με ισχυρές αλληλεπιδράσεις και ανταλλαγή πληροφορίας/γνώσης/καλών πρακτικών, με κοινούς προμηθευτές ή/και πελάτες, με από κοινού πρόσβαση και χρήση εγκαταστάσεων, υποδομών και υπηρεσιών, και υπαρκτό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε διεθνές επίπεδο.
Έτσι «συνεργαζόμαστε» ενώ παραμένουμε «ανταγωνιστές» και μαζί έχουμε τη δυνατότητα να αξιοποιήσουμε επιχειρηματικές ευκαιρίες  υψηλής κερδοφορίας και εξωστρέφειας τις οποίες μεμονωμένα τα μέλη του Cluster δεν θα μπορούσαν να εκμεταλλευτούν.
Οι συστάδες επιχειρήσεων – clusters  σύμφωνα με το ορισμό του Michael Porter είναι[1]: «...γεωγραφικά κοντινές, επιχειρήσεις και άλλοι φορείς όπως πανεπιστήμια, που αλληλεπιδρούν με την βοήθεια της τεχνολογίας για την υλοποίηση ενεργειών σε συγκεκριμένους τομείς». Οι συστάδες αποτελούνται κατά κύριο λόγω από επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον ίδιο κλάδο δραστηριότητας (οριζόντια clusters) ή σε διαφορετικούς κλάδους της διαδικασίας παραγωγής, ανήκουν δηλαδή στην ίδια εφοδιαστική αλυσίδα (κάθετα clusters). Οι επιχειρήσεις αυτές ονομάζονται είτε «επιχειρήσεις-εταίροι», είτε «επιχειρήσεις κορμού».
Σε διεθνές επίπεδο, τα clusters εμπεριέχουν –εκτός από τις επιχειρήσεις-, κυβερνητικούς και άλλους οργανισμούς, όπως Πανεπιστήμια, φορείς τυποποίησης, Think Tanks, Ινστιτούτα επαγγελματικής κατάρτισης και εμπορικές ενώσεις.  Οι φορείς αυτοί παρέχουν εξειδικευμένη κατάρτιση, εκπαίδευση, πληροφόρηση, έρευνα και τεχνολογική υποστήριξη. Ακριβώς, η συμμετοχή τέτοιων φορέων, διαφοροποιεί τα επιχειρηματικά δίκτυα από τις συστάδες επιχειρήσεων (clusters).

Τα clusters μπορούν να οδηγούν συγκεκριμένους παραδοσιακούς κλάδους και να βρίσκονται στην κορυφή της ανταγωνιστικής δυναμικής, παρότι αντιμετωπίζουν έντονο διεθνή ανταγωνισμό από χώρες χαμηλού κόστους. Στη Βρετανία και στη Γαλλία, τα clusters αναδύθηκαν μέσα από τοπικές συγκεντρώσεις δραστηριοτήτων υψηλής τεχνολογίας: λ.χ. στη Βρετανία Κέιμπριτζ, Corridor M4, Silicon Glen και  στη Γαλλία Γκρενόμπλ, Μονπελιέ, Τουλούζη, SofiaAntipolis, Ile de France[2].

Οι δραστηριότητες αυτές οργανώνονται με βάση περίπλοκες οριζόντιες και κάθετες μεταξύ τους διασυνδέσεις καθώς και με μηχανισμούς μεταφοράς τεχνολογίας (πανεπιστήμια, ερευνητικά ινστιτούτα, κέντρα καινοτομιών, ιδιωτικές εταιρείες παροχής υπηρεσιών Ε & Α, τεχνομεσιτείας κ.ά.).

Ανδρέας Κ. Μπουρλετίδης (1928-2017)

Αγαπημένε μας Πατέρα, Μας λείπεις ήδη πολύ.. και ας  έχουν περάσει μόνο μερικές ώρες από την « αναχώρηση » σου, όπως συνήθιζες με το...