Πέμπτη, 24 Σεπτεμβρίου 2015

Το «Social Media Project» στην Εκπαίδευση Ενηλίκων

Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της προσωπικής και επαγγελματικής μας επικοινωνίας. Αποτελούν ένα νέο εναλλακτικό τρόπο επικοινωνίας, αλληλεπίδρασης και διασύνδεσης μελών διαφόρων ομάδων σε προσωπικό ή εταιρικό επίπεδο, δωρεάν ή με ιδιαίτερα χαμηλό κόστος. Οι φορείς σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης  (Σχολεία, Πανεπιστήμια, Κέντρα Δια Βίου Μάθησης, κ.α) χρησιμοποιούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αφενός για να προβάλουν  το έργο και τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες που υλοποιούν, και αφετέρου να δημιουργήσουν μια ηλεκτρονική δικτυακή κοινότητα που θα ενδιαφέρεται να μαθαίνει νέα και θα «αλληλεπιδρά» με τον εκπαιδευτικό οργανισμό.  Άλλωστε αποδεικνύεται ότι ένα μέσο κοινωνικής δικτύωσης μπορεί να είναι περισσότερο αποτελεσματικό ακόμη και από μια τηλεοπτική διαφημιστική καμπάνια. Αυτό συμβαίνει γιατί δίνεται η δυνατότητα άμεσης παρέμβασης στον χρήστη, ο οποίος βλέποντας μια ανακοίνωση ή μια ανάρτηση μπορεί αμέσως να σχολιάσει, να επικροτήσει και να δώσει ανατροφοδότηση για το προϊόν ή την υπηρεσία που προβάλλεται.

Βέβαια η αντίληψη ότι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης χρησιμοποιούνται μόνο ως μέσο προβολής και προώθησης των δραστηριοτήτων, των υπηρεσιών και των εκδηλώσεων ενός εκπαιδευτικού οργανισμού, καθιστά τη χρήση τους μονοδιάστατη. Τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως εκπαιδευτικό μέσο , ως τμήμα μιας ευρύτερης εκπαιδευτικής στρατηγικής ακόμη και ως αυτόνομη εκπαιδευτική δραστηριότητα.
Μετά από μια σειρά πειραμάτων, ερευνητές κατέληξαν  στο συμπέρασμα ότι οι τεχνολογίες κοινωνικής δικτύωσης ανοίγουν μια σειρά από ευκαιρίες μάθησης μέσα σε κοινότητες πρακτικής, και  η κοινωνική δικτύωση αποκτά τη μέγιστη αξία της όταν υποστηρίζει κοινότητες ατόμων που πραγματοποιούν δια ζώσης συναντήσεις ή εικονικές κοινότητες από άτομα που γνωρίζονται. (Hung, H. & Yuen, S. 2010).
Πιο συγκεκριμένα:
ØΟι εκπαιδευόμενοι ήταν ιδιαίτερα θετικοί απέναντι στη χρήση του ως υποστηρικτικού εργαλείου των διαλέξεων.
ØΑπέδωσαν μεγάλη αξία σε δυο χαρακτηριστικά: στο διαμοιρασμό πληροφοριών και στις δυνατότητες αλληλεπίδρασης.
ØΥπήρχε ένας μικρός αριθμός συμμετεχόντων που δυσκολεύτηκε σημαντικά να εξοικειωθεί με το προσδοκώμενο τρόπο σκέψης και δράσης.
Συνεπώς τα ΜΚΔ μπορούν να χρησιμοποιηθούν στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες των προγραμμάτων εκπαίδευσης ενηλίκων , δίνοντας στο εκπαιδευτή την ευκαιρία να οργανώσει εργασίες σε ομάδες με τη μορφή Projects στο πλαίσιο μιας ευρύτερης στρατηγικής την οποία μπορούμε να ορίσουμε ως Social Media Project.


Το Social Media Project λειτουργεί χτίζοντας μια online κοινότητα από χρήστες, οι οποίοι ενδιαφέρονται για την εργασία –project της ομάδας εργασίας. Οι χρήστες αυτοί επικοινωνούν, ανταλλάσσουν ιδέες, αφήνουν σχόλια, ζητούν βοήθεια για την εργασία τους.
Μέσα από το χτίσιμο της κοινότητας, η ομάδα των εκπαιδευόμενων  μπορεί να ενημερώσει όλους τους ενδιαφερόμενους, να αξιοποιήσει τις δυνατότητες των συμμετεχόντων, να διατηρήσει τη φήμη της, να αναπτύξει ένα κοινωνικό προφίλ και να επικοινωνήσει με τους χρήστες στο δικό τους χώρο.
Στόχος δεν είναι μόνο να προωθηθεί η εργασία, αλλά και να χτιστεί μια κοινότητα η οποία είναι έτοιμη να διαδώσει πληροφορίες και απόψεις σχετικά με αυτό.
Οι βασικές συνιστώσες αυτής της στρατηγικής είναι οι εξής:
Ø Δημιουργείτε σε συνεργασία με τους εκπαιδευόμενους σας ένα ιστολόγιο που αφορά το project.
Ø Μια ομάδα εκπαιδευόμενων αναλαμβάνει την συχνή ενημέρωση του.
Ø Καταγράφετε ποιοι εκ των εκπαιδευόμενων  σας έχουν profile στο facebook ή σε άλλο μέσο κοινωνικής δικτύωσης.
Ø Κάνετε μια διεξοδική συζήτηση μαζί τους για τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της χρήσης του, και ακούστε τις απόψεις των εκπαιδευόμενων.
Ø Εφόσον συμφωνηθεί ότι είναι χρήσιμη η αξιοποίηση τους, γίνεται από κοινού η επιλογή των πλέον χρήσιμων εργαλείων.
Ø Γίνετε σαφές ότι η χρήση των social media δεν είναι αυτοσκοπός του project, αλλά ένας τρόπος επικοινωνίας της δουλειάς στην ευρύτερη κοινότητα.
Πέραν της δημιουργίας μιας εκπαιδευτικής κοινότητας που αλληλεπιδρά, δημιουργεί και διαμοιράζει περιεχόμενο, η χρήση των ΜΚΔ  μπορεί να βοηθήσει και να βελτιώσει την χρήση της τεχνικής των ομάδων διότι οι εκπαιδευόμενοι:
Ø αρχικά ενθουσιάζονται από τη χρήση των ΜΚΔ, ενδιαφέρονται για το θέμα και στη συνέχεια αναπτύσσουν τη μεταξύ τους συνεργατικότητα συμμετέχοντας ενεργά στην ομάδα,
Ø μετατρέπονται από παθητικοί ακροατές σε εξερευνητές πληροφοριών και παραγωγούς γνώσης,
Ø απευθύνονται σε ένα διευρυμένο κοινό, και
Ø δημιουργούν ένα αποθετήριο καινοτόμων αποτελεσμάτων για επανατροφοδότηση και μελλοντική χρήση.
Οι χρήσεις των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στην υλοποίηση ενός project στην εκπαίδευση ενηλίκων μπορεί να περιλαμβάνει τις εξής ενέργειες:
Ø τη δημιουργία της σελίδας του προγράμματος ή σεμιναρίου
Ø την κατάθεση ερωτήσεων,
Ø την παρουσίαση εργασιών,
Ø τη συζήτηση προβλημάτων,
Ø την πραγματοποίηση ψηφοφοριών,
Ø τη δημιουργία μιας RSS νέων για το αντικείμενο του μαθήματος,
Ø τη δημιουργία ομάδων συνεργασίας,
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ
Εάν η ομάδα εργασίας εργάζεται πάνω σε ένα  project αφορά την παρουσίαση της τοπικής ιστορίας της περιοχής που διενεργείται το σεμινάριο ο εκπαιδευτής, δημιουργεί μια ομάδα κοινού ενδιαφέροντος με τίτλο το θέμα του project. Στο προφίλ της ομάδας περιγράφει τον σκοπό του project, και τους συμμετέχοντες εκπαιδευόμενους οι οποίοι αποκτούν πρόσβαση ως διαχειριστές. Η ομάδα είναι ανοιχτή και δέχεται μέλη που ενδιαφέρονται για το θέμα. Αναρτώνται ανακοινώσεις για την πορεία υλοποίησης του project, διαμοιράζονται βίντεο, αναρτώνται σε αρχεία pdf υλικά που συνθέτουν το project.


ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ
Αντί να δημιουργηθεί ομάδα κοινού ενδιαφέροντος ο Εκπαιδευτής και τα μέλη της ομάδας του project αποφασίζουν τη δημιουργία κωδικού χρήστη για το project, όπως των φυσικών προσώπων. Αυτή η επιλογή διευκολύνει περισσότερο την επικοινωνία καθώς επιτρέπει την αποστολή μηνυμάτων σε όλους όσους έχουν κάνει αίτημα φιλίας (friend request) και έχει γίνει αποδεκτό, επιτρέπει την ανάπτυξη του κοινού ημερολογίου της ομάδας, την ανάρτηση ανακοινώσεων με τη μορφή σημειώσεων, τον καταιγισμό ιδεών μέσω σχολιασμού ενός link που έχει αναρτηθεί στον «τοίχο» του χρήστη “project”, την αποστολή εργασιών, τη δημιουργία του εορτολογίου της ομάδας κ.α.
Προτεινόμενη Δραστηριότητα
Δημιουργείστε μια σελίδα για το σεμινάριο σας με θέμα το εκπαιδευτικό αντικείμενο του. Η σελίδα αυτή δίνει τη δυνατότητα στα μέλη της, να την παρακολουθούν πατώντας το κουμπί «μου αρέσει». Παρέχει όλες τις δυνατότητες της ομάδας όπως ανάρτηση φωτογραφιών, διαμοιρασμό βίντεο, ανάρτηση ανακοινώσεων και υπερσυνδέσεων, χωρίς να αναγκάζει τον εκπαιδευόμενο  να γίνει φίλος με τον εκπαιδευτή. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό εάν ληφθεί υπόψη ότι πολλοί εκπαιδευόμενοι δεν επιθυμούν να δημοσιοποιούν στοιχεία του προφίλ τους σε πρόσωπα που ασκούν εξουσία. (όπως οι καθηγητές τους).
Επισκεφθείτε την παρακάτω διεύθυνση για να δείτε πώς μπορείτε εύκολα να φτιάξετε μια facebook page.
Χρησιμοποιείστε στη νέα σελίδα ή ομάδα την ποικιλία εφαρμογών που προσφέρονται :
Ø για τον προγραμματισμό και την ανακοίνωση επισκέψεων,
Ø για την επικοινωνία,
Ø για το διαμοιρασμό φωτογραφιών,
Ø για τη δημοσίευση των σημειώσεων,
Ø βοήθεια για τις εργασίες στο σπίτι,
Ø για ανταλλαγή αρχείων.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ανδρέας Κ. Μπουρλετίδης (1928-2017)

Αγαπημένε μας Πατέρα, Μας λείπεις ήδη πολύ.. και ας  έχουν περάσει μόνο μερικές ώρες από την « αναχώρηση » σου, όπως συνήθιζες με το...