Τρίτη, 12 Οκτωβρίου 2010

Επαγγελματικά Περιγράμματα στη Δια βίου Μάθηση

 Εισήγηση Κωνσταντίνου Μπουρλετίδη στα πλαίσια της Ημερίδας "Από τα Επαγγελματικά Περιγράμματα στην Πιστοποίηση Επαγγελματικών Προσόντων" στα πλαίσια της έκθεσης e-Learning EXPO


Μία ιδιαίτερα σημαντική δραστηριότητα του ΕΚΕΠΙΣ (Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης) η οποία αναμένεται να αλλάξει το χάρτη της πιστοποίησης επαγγελματικών προσόντων στη χώρα μας , είναι η διαδικασία ανάπτυξης και πιστοποίησης Επαγγελματικών Περιγραμμάτων σε συνεργασία με τους Κοινωνικούς Εταίρους (ΓΣΕΕ, ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ, ΣΕΒ) και τους φορείς ΚΕΚ ΙΝΕ-ΓΣΕΕ, ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ, ΚΑΕΛΕ, ΙΟΒΕ).


Η έννοια του επαγγελματικού περιγράμματος αποτελεί την βάση πάνω στην οποία μελλοντικά θα πιστοποιείται ένα αντικείμενο εργασίας. Το Επαγγελματικό Περίγραμμα, είναι το σύνολο των βασικών και επιμέρους επαγγελματικών λειτουργιών καθώς και των απαιτούμενων γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων που πρέπει να έχει το άτομο προκειμένου να ανταποκρίνεται αποτελεσματικά στις απαιτήσεις του επαγγέλματος που ασκεί.

Τα επαγγελματικά περιγράμματα εισάγουν έτσι την έννοια των γνωσιακών παραμέτρων που συνθέτουν το αντικείμενο εργασίας ενός επαγγέλματος, διαμορφώνοντας με τον τρόπο αυτό το profile του επαγγέλματος και κυρίως του επαγγέλματος εκείνου που παρουσιάζει ζήτηση από την αγορά εργασίας. Συγκεκριμένα εισάγεται ένα καινοτόμο σύστημα επαγγελματικών προσόντων ή καλύτερα επαγγελματικών προδιαγραφών. Οι επαγγελματικές προδιαγραφές βασίζονται στην έννοια και το περιεχόμενο της επαγγελματικής ικανότητας, όπου επαγγελματική ικανότητα θεωρείται το σύνολο των γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων, και προχωρώντας παραπέρα, και των αξιών, στάσεων και συμπεριφορών που θα πρέπει να επιδεικνύει ένα άτομο στην εργασία του, ώστε να αποδίδει επαγγελματικά. Με λίγα λόγια αναφέρεται στην ολοκληρωμένη άσκηση του συγκεκριμένου επαγγελματικού ρόλου.


Κάθε Μελέτη/Περιγραφή ενός επαγγελματικού Περιγράμματος, που είτε αναπτύσσεται είτε έχει ήδη αναπτυχθεί από τις ομάδες εργασίας του ΕΚΕΠΙΣ και των Κοινωνικών Εταίρων, περιλαμβάνει στο πολυσέλιδο κείμενο της:

• τον τίτλο και τον ορισμό του επαγγέλματος ή/και ειδικότητας,

την ανάλυση του επαγγέλματος σε επαγγελματικές λειτουργίες, δηλαδή την αποτύπωση και καταγραφή των εργασιών που αποτελούν το πλαίσιο αναφοράς του συγκεκριμένου επαγγέλματος ή/και της ειδικότητας και συνιστούν τις «προδιαγραφές» του που ορίζονται από κοινού – από εργοδότες και εργαζομένους.

• τις απαραίτητες Γνώσεις, Δεξιότητες και Ικανότητες προκειμένου να ανταποκριθεί ο εργαζόμενος στις προδιαγραφές του συγκεκριμένου επαγγέλματος ή/και ειδικότητας.

• τη χαρτογράφηση προτεινόμενων διαδρομών απόκτησης των απαιτούμενων γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων καθώς και ενδεικτικούς τρόπους αξιολόγησής τους

Τα επαγγελματικά περιγράμματα επελέγησαν μέσα από διαδικασίες διαβούλευσης με τους κοινωνικούς εταίρους με γνώμονα τις εθνικές πολιτικές απασχόλησης, τις σύγχρονες ανάγκες και τάσεις της αγοράς εργασίας. Αφορούν σε επαγγέλματα με υψηλή ζήτηση από την αγορά εργασίας, επαγγέλματα για τα οποία παρατηρείται αύξηση στους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας με τους οποίους συνδέονται, επαγγέλματα με προοπτική ανοίγματος προς νέες ειδικότητες, επαγγέλματα όπου παρουσιάζεται έλλειψη ρυθμιστικού πλαισίου για ορισμένες ειδικότητες στην αγορά εργασίας.

Επελέγησαν κλάδοι οι οποίοι χαρακτηρίζονται από αυξημένη απασχόληση και σημαντική ζήτηση στα περισσότερα εκ των προτεινομένων επαγγελμάτων και των οποίων οι συνδικαλιστικοί φορείς έχουν διατυπώσει επιθυμία ανάπτυξης επαγγελματικού περιγράμματος.

Τα πιστοποιημένα επαγγελματικά περιγράμματα

 αφορούν επαγγέλματα με υψηλή ζήτηση στην αγορά εργασίας

 εντάσσονται στην εθνική βάση δεδομένων πιστοποιημένων επαγγελματικών περιγραμμάτων

 οδηγούν στην ανάπτυξη προγραμμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης τα οποία ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας

 προάγουν την αναβάθμιση των γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού

 συντελούν στην αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων από την αγορά εργασίας

 συμβάλλουν στην προώθηση της διά βίου μάθησης

 ενισχύουν εν γένει την αξιοπιστία της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης

Στο πλαίσιο της προηγούμενης προγραμματικής περιόδου (Γ' ΚΠΣ), αναπτύχθηκαν 202 επαγγελματικά περιγράμματα τα οποία είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του ΕΚΕΠΙΣ (www.ekepis.gr )

Κατά συνέπεια τα επαγγελματικά περιγράμματα θα ανταποκρίνονται στην εξελισσόμενη πραγματικότητα της αγοράς εργασίας και θα είναι αποδεκτά από τους κύριους παραγωγικούς και κοινωνικούς συντελεστές. Με την ολοκλήρωση της πιστοποίησης στους θα δημιουργηθούν προγράμματα εκπαίδευσης και εξετάσεις πιστοποίησης, έτσι ώστε κάθε επαγγελματίας να διαθέτει ένα πιστοποιητικό πραγματικής επαγγελματικής επάρκειας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ανδρέας Κ. Μπουρλετίδης (1928-2017)

Αγαπημένε μας Πατέρα, Μας λείπεις ήδη πολύ.. και ας  έχουν περάσει μόνο μερικές ώρες από την « αναχώρηση » σου, όπως συνήθιζες με το...